FauskeTakst AS tilbyr verdi -og skadetaksering i form av boliger, fritidsboliger, leiligheter og tomter. Vi utfører også Uavhenging og byggelånsoppfølging.

Lengre ned på siden kan du se de ulike tjenester som utføres og hva de innebærer, samt  kontaktinformasjon til FauskeTakst AS.

Verdi- og lånetakst

Verdi- og lånetakst er det tradisjonelle rapportformatet ved eierskifte og vurdering av markedsverdi. En verdi- og lånetakst gir en kortfattet utgreiing om eidendommen og konkluderer med ei merkedsvurdering. Også aktuelt for kontroll og korreksjon av verdigrunnlag ved likningsformue og eiendomsskatt. Normal salgsverdi Det beløpet som takstingeniøren mener at eiendommen normalt kan omsettes for på taksteringstidspunktet. Låneverdi En mer forsiktig vurdert markedsverdi som skal gi lånegiver noenlunde sikring for sitt pant i eiendommen. Teknisk verdi Teknisk verdi er et regnestykke som er satt sammen av: - Normale byggekostnader som tilsvarende nye bygninger på stedet oppført med aktuelle byggemateriell og metoder. - Fradrag for slitasje, elde, gjenstående arbeid og ukurante konstruksjonsløsninger. - Tomteverdi er markedspris for råtomten med tillegg for tekniske grunninvesteringer og anna opparbeiding.

Boligsalgsrapport

Boligsalgsrapporten er i prinsippet en tilstandsrapport, men det blir lagt spesiell vekt på å vurdere de byggetekniske forholdene som er særlig relevante ved eierskifte. Mens en tilstandsrapport kan være aktuell i alle sammenhenger er altså Boligsalgsrapporten et verktøy som er spesielt utviklet for bruk ved eierskifte. Den gunstige kombinasjonen av tilstand og takst vil også gi kjøper et godt grunnlag for å vurdere behovet for nødvendige reparasjoner, fornyelse og vedlikehold. Boligsalgsrapporten er et verktøy som er like viktig for kjøper som for selger. Boligsalgsrapporten forutsetter at selger fyller ut en egenerklæring. Denne er også standardisert og er en "sjekkliste" som er enkel å bruke. Den får selger til å tenke igjennom forhold som er relevante ved eierskifte og den er til god hjelp for takstmannen ved befaring.
 Resultatet av å benytte Boligsalgsrapport vil være mindre usikkerhet og færre tvister.

Tilstandsrapport

En tilstandsrapport er en grundig og detaljert beskrivelse av boligens tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand. Etter en grundig befaring av boligen med hensyn på den tekniske tilstanden lages det en Tilstandsrapport. Rapporten beskriver avvik fra bestemte referansenivåer, det vil si byggeforskriftene og/eller normale forventninger om tilstand etter slit og elde. En tilstandsrapport kan omfatte en del av eller hele bygningen.

Tomtetaksering

En verditakst av en tomt/tomteområde gir en markedsvurdering av tomta. Vurderingen baseres på størrelse, byggegrunn, reguleringsmessige forhold, vann-/avløp etc.

Skadetaksering

Ved skader på hele eller deler av boligen som f.eks. konstruksjonsfeil, vannskade, fukt og råte – kan man bestille en skadetaksering. Problemet blir beskrevet og gjennomgått, med forslag til ny, fullverdig løsning, samt med et prisoverslag. En skadetakst kan for eksempel brukes overfor et forsikringsselskap ved utbetaling av erstatning, eller som hjelp når man skal leie inn fagpersoner for å reparere skadene.

Skadeskjønn

Skadeskjønn er en spesiell oppgjørsform ved større skade på fast eiendom Dette kan benyttes i de tilfelle hvor det ikke finnes et fullstendig fysisk objekt å taksere. Dette kan for eksempel være tilfelle etter en etter brann. Ved skadeskjønn er det normalt at skadelidende og forsikringselskap oppnevner hver sin objektive takstmann eller fagmann, der partene blir enig om forsikringsoppgjøret. Skjønn er en rettslig prosess, som har rettskraftig avgjørelse. Ved skadeskjønn legges til grunn en detaljert beregning som tar hensyn til gjenoppføringspris. Dette omfatter kostnader som riving/rydding, reparasjonskostnader, normal reparasjonstid og eventuelle inntektstap som følge av skaden. Beskrivelse av betingelser for skadeskjønn finner du i forsikringsvilkårene.

Verdivurdering/ E-takst

Forenklet verdivurdering kan kun benyttes i forbindelse med finansiering av boligeiendommer. Verdivurderingen er et supplement til en vanlig verdi- og lånetakst, som et rimeligere alternativ. En forenklet verdivurdering må ikke forveksles med en verdi- og lånetakst, som er et mye mer omfattende dokument. Verdi- og lånetaksten inneholder en beskrivelse av bygningene og tomta, og arealmåling foretas mer detaljert. Den forenklede verdivurderingen har en svært kortfattet beskrivelse, og arealet blir bare angitt som samlet bruksareal for hver bygning. Bruttoareal (utvendig mål) blir ikke angitt. Det blir heller ikke skilt mellom primærareal eller sekundærareal. Opplysninger innhentes av eier, og suppleres med elektronisk eiendomsregister. Byggesaksmappe i kommunen undersøkes ikke. Jeg vil generelt anbefale en ordinær verdi- og lånetakst, men i enkelte tilfeller kan en forenklet verdivurdering være tilstrekkelig.

Forhåndstakst

Forhåndstakst er den taksten som benyttets på eiendom som ikke er ferdig eller påbegynt, men som er verdisatt som om den skulle hvert ferdig. Gjenstående arbeid, ferdigattester og/ eller andre forutsetninger blir bemerket i denne forhåndstaksten. De oppførte verdier er forhåndsvurderte og ikke endelig takstresultat. Forhåndstakst er ofte brukt ved byggelån og utbetalinger på progresjon i byggeprosessen. Der beskriver jeg hvilke verdier som er tillagt eiendommen og belyser hvilken risiko som gjenstår. Banker og andre finansinstitusjoner krever ofte forhåndstakst for å kunne beregne sikkerhet på utlånsrammen i forbindelse med det aktuelle prosjektet. De oppførte verdier er en forhåndstakst er ikke ett ferdig resultat. Forhåndstaksten er basert på fremlagte tegninger og/eller beskrivelser, reguleringsbestemmelser/ planer m.m. En forhåndtakst er en forhåndsvurdering av en eiendom som ikke er påbegynt eller er under oppføring. Hensikten er å vurdere kostnadsrammen, markedsverdien og potensialet i prosjektet. Taksten baseres på fremlagte tegninger og beskrivelser, reguleringsbestemmelser og plandokumenter. Banker og andre finansinstitusjoner krever ofte forhåndstakst for å kunne beregne sikkerhet på utlånsrammen i forbindelse med det aktuelle prosjektet. De oppførte verdier er forhåndsvurderte og intet endelig takstresultat. Er dere i prosessen ved å bygge nytt, eller har en tomt dere vil bygge ut. Da kan dere kontakte meg for en verdisetting av dere prosjekt.

Ring 97726314

post@fausketakst.no